การส่งบทความวิจัย


กำหนดการรับบทความวิจัย:

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2554 วันสุดท้ายที่สามารถส่งบทคัดย่อได้
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย. 2554 วันสุดท้ายที่สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์
  (ขยายเวลาส่งบทความฉบับสมบูรณ์จาก 30 มิ.ย. 2554 เป็น 14 ก.ค. 2554)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร. 0 2 141 9790 โทรสาร 0 2 143 8405

Email: technicalpaper@tgo.or.th

Website: http://www.conference.tgo.or.th

Update: 300611

Comments are closed.