อบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Creative Green Economy Workshop” โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นเฉพาะด้าน อาทิเช่น

1. การตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM Monitoring Workshop 2011 by MK-Carbon Consultant) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ก้าวทันโลก (ร้อน) ด้วยการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint: a tool to Combat Global Warming by TGO) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / Agenda (English)

3. ภาษีคาร์บอน : มังกรซ่อนเขี้ยวหรือเสือกระดาษ (Border Carbon Adjustment (BCA) : Hidden Dragon or Paper Tiger) โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / Agenda (English)

4. GHG Mitigation and Low Carbon Society by JICA and TGO (By Invitation Only) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Update: 110811

Comments are closed.