ติดต่อ

สอบถามข้อมูลทั่วไปของการประชุม CTC’2011:

โทร. 0 2 141 9790 โทรสาร 0 2 143 8405

e-mail: conference@tgo.or.th

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการส่งบทความวิชาการของการประชุม CTC’2011:

โทร. 0 2 141 9790 โทรสาร 0 2 143 8405

e-mail: technicalpaper@tgo.or.th

website: http://www.conference.tgo.or.th

สถานที่ติดต่อ:

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Comments are closed.