CERs & VERs Clinic

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้พัฒนาโครงการที่สนใจในการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประวบการณ์ แนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการ CDM เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการ CDM ต่อไป

Update: 100611

Comments are closed.