สัมมนา

การสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)
     – การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน (People Participation in Green Areas Development for Reducing Global Warming) by JAFT ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)

Update: 260711

Comments are closed.