นิทรรศการ

นิทรรศการเน้นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการจัดแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับภูมิอากาศ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฉลากคาร์บอน เพื่อเป็นการเผยแพร่การแสดงความร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ขององค์กร

Update: 100611

Comments are closed.