เสนอผลงานวิชาการ

การนำเสนองานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ

    - ภูมิอากาศวิทยา (Climate Sciences)
    - การลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Mitigation)
    - ผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Impact & Adaptation)
    - อื่น ๆ (Other)

Update: 100611

Comments are closed.