Highlight

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่2 : CTC 2011
เรื่อง การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว Climate Change and Green Economy: Pathway to Response
18-19 สิงหาคม 2554 ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
  • ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดจากการเผาใหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตพลังงานและการขนส่ง กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การหมักหมมของของเสีย รวมทั้งกิจกรรมการเกษตรบางประเภท และการทำลายป่าไม้ซึ่งช่วยดูดซับก๊าซดังกล่าว
  • พิธีสารเกียวโต ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด แต่ปี ค.ศ. 2012 จะเป็นปีสุดท้ายของสัญญาการลดก๊าซเรือนกระจกระยะแรก (First Commitment period) ของประเทศพัฒนา โดยที่ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาว่าด้วยสัญญาการลดก๊าซเรือนกระจกระยะที่ 2 (Second Commitment period) ว่าโลกจะลดก๊าซดังกล่าวเท่าใด และมีการส่งสัญญานว่าประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทยนั้น ต้องร่วมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการด้วย
  • จากกระแสโลกที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การประชุมฯครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะนำข้อมูลจากต่างประเทศมาให้สังคมไทยได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวที่จะสะท้อนแนวโน้มของมาตรการและกลไกต่างๆตลอดจนภาวะภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ ทั้งในด้านบวกที่สามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ก้าวไกลและทันต่อสถานการณ์โลก และผลกระทบในเชิงลบที่อาจมีต่อการพัฒนา การค้า การประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของประชาชนในอนาคต โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
  1. มุมมองของสหภาพยุโรปว่าจะเป็นไปได้มากน้อยประการใดที่จะรักษาให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2°C
  2. มาตรการและกลไกตลาดทุกอย่าง รวมทั้งคำมั่นสัญญาที่ประเทศพัฒนาอย่างญี่ปุ่น จะดำเนินการต่อไปหลังปี 2012
  3. กลไกทางการเงินที่ธนาคารโลกได้ริเริ่ม ดูแล และจะให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  4. แนวคิดจากนานาชาติในการส่งเสริมการปลูกป่า และการจัดการปลูกป่าในเมือง
  5. กลไกตลาดคาร์บอนรูปแบบใหม่ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี การรับรองและทวนสอบที่มีกลไกปฏิบัติได้ไม่ซับซ้อน และกลไกตลาดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมือง
  6. การค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรการการลดคาร์บอนสอดแทรกอยู่ในการนำเข้าและส่งออก

นอกจากนี้ การประชุม CTC 2011 จะเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนในประเทศไทย และในการประชุมประจำปีนี้ จะเป็นเวทีนำเสนอ
“การประเมินตนเองครั้งแรกของประเทศไทยเกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญไทยที่ได้รับรางวัล Nobel Laureates ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นโอกาสและทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียว”

Update: 050711

Comments are closed.