Archive for September 3rd, 2010

21 Aug 2010 Jupiter 14 กฎหมายที่ควรรู้ในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

21 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 14 กฎหมายที่ควรรู้ในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
แนะนำบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ดเค็นซี่ จำกัด และประสบการณ์ด้าน CDM
คุณพีระพรรณ ตั้งสุวรรณ


Law1.pdf
87.0 KB

ข้อควรรู้ในการเข้าทำสัญญาซื้อขาย Carbon Credits
(Tips for Entering into Carbon Credit Sale and Purchase Agreement)
คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์


Law2.pdf
1.97 MB

โครงการพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Projects)
คุณวิทย์ วัฒนโยธิน


Law3.pdf
502 KB

21 Aug 2010 Jupiter 13 เศรษฐศาสตร์ และนโยบาย (Economics and Policy)

21 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 13 เศรษฐศาสตร์ และนโยบาย (Economics and Policy)
ผู้บรรยาย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ


EP0.pdf
1.61 MB

Economic Impact of Climate Change on Growth,
Energy Usage and Food Security Risks: A Case Study of Thailand
TRAN VAN HOA and KITTI LIMSKUL


EP1.pdf
920 KB

การวิจัยและพัฒนา: ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Key Success Factors to Success Carbon Footprint Implementation; Experience of EU
กุลวรางค์ สุวรรณศรี, ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ และกฤษดา บำรุงวงศ์


EP2.pdf
4.45 MB

มาตรการสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของภาคการส่งออกไทย
Carbon Footprint: An Impending Environmental Measurement for Thai Exporter
ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์, กุลวรางค์ สุวรรณศรี และกฤษดา บำรุงวงศ์


EP3.pdf
5.28 MB

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คำตอบสุดท้ายของสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม?
Carbon Footprint Final Solution for Green Products?
กฤษดา บำรุงวงศ์, กุลวรางค์ สุวรรณศรี และยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์


EP4.pdf
2.83 MB

การวิเคราะห์ความไม่เสมอภาคของการแพร่กระจาย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไทย โดยใช้ข้อมูลระดับจังหวัด
An analysis of Thailand’s Carbon Dioxide Emission
Inequality Using Provincial Information
จิระ บุรีคำ และชัยนันท์ ใจวังเย็น


EP5.pdf
3.57 MB

การศึกษาทางเศรษฐมิติของการแพร่กระจายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การบริโภคพลังงาน รายได้ และระดับการเปิดทางการค้าของประเทศไทย
An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption,
Income and Trade Openness in Thailand
นิสิต พันธมิตร และจิระ บุรีคำ


EP6.pdf
4.11 MB

21 Aug 2010 Jupiter 11 ผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Impact & Adaptation II)

21 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 11 การจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยี (Resources Management and Technology)
ผู้บรรยาย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


RT0.pdf
720 KB

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนและการปรับตัวเพื่อรองรับภาวะโลกร้อนของคนในชุมชนยี่สาร
จังหวัดสมุทรสงคราม และชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
Exploitation of Mangrove Resources and Adaptation to
Global Climate Changes of Yeesarn Community People,
Songkhram province and Bangtaboon Community People, Petchaburi Province.
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล


RT1.pdf
38.1 MB

การทำนาชลประทานที่ยั่งยืนภายใต้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Sustainable Cultivation of Irrigated Rice Field under Climate Change Crisis
ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์, สิรินทรเทพ เต้าประยูร และอำนาจ ชิดไธสง


RT2.pdf
2.50 MB

การจัดการสภาพแวดล้อมโดยใช้ประโยชน์จากพรรณไม้เพื่อปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้เข้าสู่สภาวะสบาย
Environmental Management for Micro-climate Modifier to Thermal Comfort by Using Trees
ธนาวุฒิ ขุนทอง


RT3.pdf
3.48 MB

การตรวจสอบผลกระทบจากพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองต่อการลดอุณหภูมิผิวพื้น:
กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Monitoring the Impact of Green Areas in Urban on the Land Surface
Temperature Reduction: A Case Study in Bangkok Metropolitan Area
ปริญญา ฉายะพงษ์ และทรงกต ทศานนท์


RT4.pdf
9.31 MB

รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถยนต์ใช้แล้วสำหรับอนาคต ลดโลกร้อน
Modified Electric Vehicle from used ICE Vehicle to reduce Global Warming
ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล


RT5.pdf
904 KB

Practitioners Approach towards Information System of
Studying Institute’s Environment Issues: a Case Study
สุวัตร ปัทมวรคุณ และสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ


RT6.pdf
4.11 MB

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลต่อพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน
Effect of Sea Water Level Change on the Farmlands in the Thachin Estuaries
สนิท วงษา และชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์


RT7.pdf
2.45 MB