Archive for September, 2010

20 Aug 2010 Jupiter 14 การทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/Carbon Footprint และมาตรฐาน ISO 14064 (ปี 2549)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 14 การทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/Carbon Footprint และมาตรฐาน ISO 14064 (ปี 2549)
ISO 14064: 2006
Climate Change –A System based Green House Gas Accounting
Dinesh Shetty


GHG.pdf
1.24 MB

21 Aug 2010 Jupiter 15 การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

21 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 15 การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ขั้นตอนการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (I)
คุณชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร


CDM1.pdf
1.10 MB

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (II)
คุณวงกต วงศ์อภัย


CDM2.pdf
5.34 MB

21 Aug 2010 Jupiter 14 กฎหมายที่ควรรู้ในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

21 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 14 กฎหมายที่ควรรู้ในการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
แนะนำบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ดเค็นซี่ จำกัด และประสบการณ์ด้าน CDM
คุณพีระพรรณ ตั้งสุวรรณ


Law1.pdf
87.0 KB

ข้อควรรู้ในการเข้าทำสัญญาซื้อขาย Carbon Credits
(Tips for Entering into Carbon Credit Sale and Purchase Agreement)
คุณศิวพงศ์ วิริยะบุศย์


Law2.pdf
1.97 MB

โครงการพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Projects)
คุณวิทย์ วัฒนโยธิน


Law3.pdf
502 KB

21 Aug 2010 Jupiter 13 เศรษฐศาสตร์ และนโยบาย (Economics and Policy)

21 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 13 เศรษฐศาสตร์ และนโยบาย (Economics and Policy)
ผู้บรรยาย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ


EP0.pdf
1.61 MB

Economic Impact of Climate Change on Growth,
Energy Usage and Food Security Risks: A Case Study of Thailand
TRAN VAN HOA and KITTI LIMSKUL


EP1.pdf
920 KB

การวิจัยและพัฒนา: ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Key Success Factors to Success Carbon Footprint Implementation; Experience of EU
กุลวรางค์ สุวรรณศรี, ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ และกฤษดา บำรุงวงศ์


EP2.pdf
4.45 MB

มาตรการสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของภาคการส่งออกไทย
Carbon Footprint: An Impending Environmental Measurement for Thai Exporter
ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์, กุลวรางค์ สุวรรณศรี และกฤษดา บำรุงวงศ์


EP3.pdf
5.28 MB

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คำตอบสุดท้ายของสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม?
Carbon Footprint Final Solution for Green Products?
กฤษดา บำรุงวงศ์, กุลวรางค์ สุวรรณศรี และยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์


EP4.pdf
2.83 MB

การวิเคราะห์ความไม่เสมอภาคของการแพร่กระจาย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไทย โดยใช้ข้อมูลระดับจังหวัด
An analysis of Thailand’s Carbon Dioxide Emission
Inequality Using Provincial Information
จิระ บุรีคำ และชัยนันท์ ใจวังเย็น


EP5.pdf
3.57 MB

การศึกษาทางเศรษฐมิติของการแพร่กระจายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
การบริโภคพลังงาน รายได้ และระดับการเปิดทางการค้าของประเทศไทย
An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption,
Income and Trade Openness in Thailand
นิสิต พันธมิตร และจิระ บุรีคำ


EP6.pdf
4.11 MB

21 Aug 2010 Jupiter 11 ผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Impact & Adaptation II)

21 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 11 การจัดการทรัพยากร และเทคโนโลยี (Resources Management and Technology)
ผู้บรรยาย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


RT0.pdf
720 KB

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนและการปรับตัวเพื่อรองรับภาวะโลกร้อนของคนในชุมชนยี่สาร
จังหวัดสมุทรสงคราม และชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
Exploitation of Mangrove Resources and Adaptation to
Global Climate Changes of Yeesarn Community People,
Songkhram province and Bangtaboon Community People, Petchaburi Province.
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล


RT1.pdf
38.1 MB

การทำนาชลประทานที่ยั่งยืนภายใต้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Sustainable Cultivation of Irrigated Rice Field under Climate Change Crisis
ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์, สิรินทรเทพ เต้าประยูร และอำนาจ ชิดไธสง


RT2.pdf
2.50 MB

การจัดการสภาพแวดล้อมโดยใช้ประโยชน์จากพรรณไม้เพื่อปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้เข้าสู่สภาวะสบาย
Environmental Management for Micro-climate Modifier to Thermal Comfort by Using Trees
ธนาวุฒิ ขุนทอง


RT3.pdf
3.48 MB

การตรวจสอบผลกระทบจากพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองต่อการลดอุณหภูมิผิวพื้น:
กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Monitoring the Impact of Green Areas in Urban on the Land Surface
Temperature Reduction: A Case Study in Bangkok Metropolitan Area
ปริญญา ฉายะพงษ์ และทรงกต ทศานนท์


RT4.pdf
9.31 MB

รถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถยนต์ใช้แล้วสำหรับอนาคต ลดโลกร้อน
Modified Electric Vehicle from used ICE Vehicle to reduce Global Warming
ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล


RT5.pdf
904 KB

Practitioners Approach towards Information System of
Studying Institute’s Environment Issues: a Case Study
สุวัตร ปัทมวรคุณ และสุวรินทร์ ปัทมวรคุณ


RT6.pdf
4.11 MB

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลต่อพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน
Effect of Sea Water Level Change on the Farmlands in the Thachin Estuaries
สนิท วงษา และชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์


RT7.pdf
2.45 MB

20 Aug 2010 Jupiter 13 ผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Impact & Adaptation I)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 13 อุทกวิทยา และการเกษตร (Hydrology and Agriculture)
ผู้บรรยาย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์


IA0.pdf
13.1 MB

ทุนการรับมือต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของชุมชนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
Coping Capacity to Climate Variability of
Agricultural Community in Chiangmai, Province
บัญจรัตน์ โจลานันท์ และมณฤดี ม่วงรุ่ง


IA1.pdf
5.84 MB

ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนของภาคอุตสาหกรรม
ในอำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี
Effect of Climate Change to the Usage of Water form ThaChin River
for the Industrial Sector in Amphur Sam Pran and Nakorn ChaiSri
ศศิธร พุทธวงษ์, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และศิววรรณ พูลพันธุ์


IA2.pdf
8.98 MB

แนวโน้มผลกระทบด้านอุทกวิทยาในลุ่มน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง
Trend of Hydrological Impact on Klongyai Basin, Rayong Province
อรชร กำเนิด, ชัยยุทธ ชินณะราศรี,
สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร


IA3.pdf
3.08 MB

การวางแผนพื้นที่สีเขียวของเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบทางอุทกวิทยา:
กรณีศึกษาเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี
Urban Green Space Planning as Mitigation Measure from Hydrological Effect:
Case Study the Municipality of Chanthaburi Province
พิศุทธ์ วิเชียรฉันท์


IA5.pdf
11.7 MB

โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทัศน์ และการบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษา
ลำประโดงและร่องสวนในโครงข่ายเส้นทางน้ำ คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่, นนทบุรี
Landscape Ecological Structure and Ecological Service Case Study:
The Irrigation Ditches and Orchard’s Ditches in a Canal Network,
Omm-Nont Canal, Bang-Yai, Nonthaburi
หญิง ผโลปกรณ์


IA6.pdf
8.28 MB

การบ่งชี้และจำแนกลักษณะทางภูมินิเวศและลักษณะการใช้งานของมนุษย์บนพื้นที่ชายน้ำ
และการปรับตัว กรณีศึกษา แม่น้ำน่าน อ.เมือง, อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
และแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
Ecological Landscape Characterization of Human Utilization and Adaption of River Edges:
Case Study of Nan River Amphor Muang, Amphor Prohmpiram Phitsanulok
and Sa Kare Krang River Amphor Muang Uthai Thani
นัฐศิพร แสงเยือน


IA7.pdf
5.28 MB

ผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืชไร่
Impact and Adaptation of Climate Change on Field Crops Production
สมชาย บุญประดับ, วินัย ศรวัต, สุกิจ รัตนศรีวงษ์, ปรีชา กาเพ็ชร,
แคทลิยา เอกอุ่น, วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล, อิสระ พุทธสิมมา และเกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร


IA8.pdf
2.43 MB

21 Aug 2010 Jupiter 12 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation VI)

21 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 12 ภาคเกษตรและการสำรวจระยะไกล (Agriculture Sector and Remote Sensing)
ผู้บรรยาย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง


AR0.pdf
19.2 MB

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากไฟป่าในประเทศไทย
โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม MODIS
Assessment of green house gases from forest fire in Thailand
by using MODIS satellite images
เอกพล จันทร์เพ็ญ และสาวิตรี การีเวทย์


AR1.pdf
4.36 MB

Extraction of Mangrove Forest Parameters Using Airborn Lidar
Wasinee Cheunban and Kiyoshi Honda


AR2.pdf
1.44 MB

การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดราชบุรี
GHG Emission Estimation from Land-use Change in Ratchaburi Province
ธนนภัทร บุญมั่น และสาวิตรี การีเวทย์


AR3.pdf
20.9 MB

การดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยระบบ การรวมผลการออกแบบและการปรับค่าพีเอช
เพื่อการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในท่อป้อนอากาศ
Combined Effect of Design and pH-Shift for CO2 Absorption in Bubble Columns
ยศสรัล พิเชียรสุนทร และประเสริฐ ภวสันต์


AR4.pdf
2.18 MB

ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในไบโอชาร์จากกระบวนการ
ไพโรไลซิสชีวมวลเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรในประเทศไทย
Potential of Carbon Sequestration in Biochar from Pyrolysis
of Agriculture Biomass Residue in Thailand
ณภัทร จักรวัฒนา และอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง


AR5.pdf
2.00 MB

การสังเคราะห์และปรับปรุงวัสดุนาโน MCM-41
จากแกลบเพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Rice Husk MCM-41 Synthesis and Modifications for Carbon Dioxide Capture
อนุสรณ์ บุญปก, นวดล เหล่าศิริพจน์, สิริลักษณ์ เจียรากร,
สิรินทรเทพ เต้าประยูร และอำนาจ ชิดไธสง


AR6.pdf
3.02 MB

20 Aug 2010 Jupiter 12 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation V)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 12 ภาคเกษตร (Agriculture Sector)
ผู้บรรยาย ดร.พิทยากร ลิ่มทอง


AS0.pdf
639 KB

ศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพาราของประเทศไทย
Carbon Stocks and Sequestration Potential in Para Rubber Plantation in Thailand
สุภาวรรณ เพ็ชศรี และอำนาจ ชิดไธสง


AS1.pdf
3.84 MB

ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ของพื้นที่การเกษตรที่ปล่อยทิ้งร้าง
Soil Organic Carbon Stock and Rate of Carbon Dioxide Emission
of Abandoned Agricultural Land
นิตยา ชาอุ่น, กัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ และสิรินทรเทพ เต้าประยูร


AS2.pdf
1.85 MB

การกักเก็บคาร์บอนในดินที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
ณ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Soil Carbon Sequestration in Organic Tapioca at Tambon Maghurmai
Amphur Soongnern Nakornratchasrima Province
เอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา, บัณฑิต อนุรักษ์, ยุทธชัย อนุรักษติพันธุ์,
ปวีณา พาณิชยพิเชฐ และณัฏฐา หังสพฤกษ์


AS3.pdf
16.8 MB

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการเพาะปลูกข้าวที่มีการจัดการการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน
Estimation of Carbon Footprint of Rice Cultivation with Different Field Management
กัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ และสิรินทรเทพ เต้าประยูร


AS4.pdf
3.19 MB

อิทธิพลของการจัดการฟางในการปลูกข้าวต่อการหมุนเวียนคาร์บอนในดิน:
กรณีศึกษาดินชุดกำแพงแสน
Impact of Rice Straw Management on Carbon Sequestration in Rice Soil:
The Case Study of Kampheang Sean Soil Series
ปวีณ์สุดา รามนัฏ, วิไล เสาธงน้อย, ศุภชัย อำคา และเครือมาศ สมัครการ


AS5.pdf
3.58 MB

อิทธิพลของฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว: กรณีศึกษาข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
Influence of Rice Straw Incorporation on Rice Yield:
The Case Study of Pathumthani 1 Rice Variety
วิไล เสาธงน้อย, ปวีณ์สุดา รามนัฏ, ศุภชัย อำคา และเครือมาศ สมัครการ


AS6.pdf
2.84 MB

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษวัสดุจากการปลูกข้าวในที่โล่ง
Greenhouse Gases Emission from Rice Field Residues Open Burning
เพ็ญวดี ชีวพงศ์พันธุ์ และสาวิตรี การีเวทย์


AS7.pdf
11.6 MB

การปลดปล่อยฝุ่นละอองจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งในพื้นที่นาข้าวของประเทศไทย
Emission Factors of Particulate Matter Emission
from Rice Field Residues Open Burning in Thailand
ขนิษฐา กนกกาญจนา และสาวิตรี การีเวทย์


AS8.pdf
4.83 MB

20 Aug 2010 Jupiter 11 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation IV)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 11 สังคมคาร์บอนต่ำ และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Low Carbon Society & Clean Development Mechanism)
นโยบายการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่สะอาดในการผลิตไฟฟ้า
และลดการปล่อย CO2 ในประเทศไทย
Policy on Promotion of Alternative Energy Technologies for
Clean Power Generation and CO2 Mitigation in Thailand
บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย และ อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย


LC4.pdf
1.19 MB

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
Risk Assessment in the Clean Development Mechanism
บุญรอด เยาวพฤกษ์


LC7.pdf
1.45 MB

An Analysis of Financial Feasibility and Carbon Market Potential
in Sugarcane Industry Under CDM in Thailand
Bundit Limmeechokchai and Prachuab Peerapong


LC8.pdf
2.92 MB

20 Aug 2010 Jupiter 14 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation III)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 14 ภาคของเสีย และอุตสาหกรรม (Waste and Industrials sector)
การศึกษาศักยภาพการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบแบบกึ่งใช้ออกซิเจน
Study of Greenhouse Gas Reduction Potential from Semi-aerobic Landfill
Komsilp Wangyao, Masato Yamada, Kazuto Endo, Tomonori Ishigaki,
Chart Chiemchaisri, Noppharit Sutthasil and Sirintornthep Towprayoon


WI1.pdf
2.70 MB

การฝังกลบมูลฝอยแบบกึ่งใช้ออกซิเจน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมูลฝอย
Semi-Aerobic Landfill for Reducing Greenhouse Gas Emission from Solid Wastes
นพฤทธิ์ สุทธศิลป์, ชาติ เจียมไชยศรี, วิไล เจียมไชยศรี,
คมศิลป์ วังยาว, คาซุโตะ เอนโด และมาซาโตะ ยามาดะ


WI2.pdf
5.65 MB

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์น้ำตาลและผลของการใช้พลังงาน
จากวัสดุชีวมวลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานน้ำตาล
Greenhouse Gas Emission Intensity of Sugar and
the Contribution of Bioenergy from Sugarcane Residues
มณฑิรา ยุติธรรม และอำนาจ ชิดไธสง


WI3.pdf
2.02 MB

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมยางขั้นต้นในประเทศไทย
Quantification of Greenhouse Gas Emissions from Primary Rubber Industries in Thailand
Warit Jawjit, Carolien Kroeze and Suwat Rattanapan


WI6.pdf
2.65 MB

ผลกระทบของสิ่งปนเปื้อนที่มีต่อการสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิง
โดยกระบวนการไพโรไลซิสของขยะพลาสติก
The Effect of Contaminats to the Pyrolysis of Plastic Waste
เกื้อกูล การเจน, ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี และวรรัตน์ ปัตรประกร


WI7.pdf
5.48 MB