Archive for the ‘Download Technical Presentation 20 Aug 2010’ Category

20 Aug 2010 Jupiter 13 ผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Impact & Adaptation I)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 13 อุทกวิทยา และการเกษตร (Hydrology and Agriculture)
ผู้บรรยาย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์


IA0.pdf
13.1 MB

ทุนการรับมือต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของชุมชนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
Coping Capacity to Climate Variability of
Agricultural Community in Chiangmai, Province
บัญจรัตน์ โจลานันท์ และมณฤดี ม่วงรุ่ง


IA1.pdf
5.84 MB

ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนของภาคอุตสาหกรรม
ในอำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี
Effect of Climate Change to the Usage of Water form ThaChin River
for the Industrial Sector in Amphur Sam Pran and Nakorn ChaiSri
ศศิธร พุทธวงษ์, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และศิววรรณ พูลพันธุ์


IA2.pdf
8.98 MB

แนวโน้มผลกระทบด้านอุทกวิทยาในลุ่มน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง
Trend of Hydrological Impact on Klongyai Basin, Rayong Province
อรชร กำเนิด, ชัยยุทธ ชินณะราศรี,
สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร


IA3.pdf
3.08 MB

การวางแผนพื้นที่สีเขียวของเมืองเพื่อบรรเทาผลกระทบทางอุทกวิทยา:
กรณีศึกษาเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี
Urban Green Space Planning as Mitigation Measure from Hydrological Effect:
Case Study the Municipality of Chanthaburi Province
พิศุทธ์ วิเชียรฉันท์


IA5.pdf
11.7 MB

โครงสร้างของระบบนิเวศภูมิทัศน์ และการบริการเชิงนิเวศของภูมิทัศน์ กรณีศึกษา
ลำประโดงและร่องสวนในโครงข่ายเส้นทางน้ำ คลองอ้อมนนท์ บางใหญ่, นนทบุรี
Landscape Ecological Structure and Ecological Service Case Study:
The Irrigation Ditches and Orchard’s Ditches in a Canal Network,
Omm-Nont Canal, Bang-Yai, Nonthaburi
หญิง ผโลปกรณ์


IA6.pdf
8.28 MB

การบ่งชี้และจำแนกลักษณะทางภูมินิเวศและลักษณะการใช้งานของมนุษย์บนพื้นที่ชายน้ำ
และการปรับตัว กรณีศึกษา แม่น้ำน่าน อ.เมือง, อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
และแม่น้ำสะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
Ecological Landscape Characterization of Human Utilization and Adaption of River Edges:
Case Study of Nan River Amphor Muang, Amphor Prohmpiram Phitsanulok
and Sa Kare Krang River Amphor Muang Uthai Thani
นัฐศิพร แสงเยือน


IA7.pdf
5.28 MB

ผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตพืชไร่
Impact and Adaptation of Climate Change on Field Crops Production
สมชาย บุญประดับ, วินัย ศรวัต, สุกิจ รัตนศรีวงษ์, ปรีชา กาเพ็ชร,
แคทลิยา เอกอุ่น, วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล, อิสระ พุทธสิมมา และเกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร


IA8.pdf
2.43 MB

20 Aug 2010 Jupiter 12 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation V)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 12 ภาคเกษตร (Agriculture Sector)
ผู้บรรยาย ดร.พิทยากร ลิ่มทอง


AS0.pdf
639 KB

ศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพาราของประเทศไทย
Carbon Stocks and Sequestration Potential in Para Rubber Plantation in Thailand
สุภาวรรณ เพ็ชศรี และอำนาจ ชิดไธสง


AS1.pdf
3.84 MB

ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและอัตราการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ของพื้นที่การเกษตรที่ปล่อยทิ้งร้าง
Soil Organic Carbon Stock and Rate of Carbon Dioxide Emission
of Abandoned Agricultural Land
นิตยา ชาอุ่น, กัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ และสิรินทรเทพ เต้าประยูร


AS2.pdf
1.85 MB

การกักเก็บคาร์บอนในดินที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์
ณ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Soil Carbon Sequestration in Organic Tapioca at Tambon Maghurmai
Amphur Soongnern Nakornratchasrima Province
เอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา, บัณฑิต อนุรักษ์, ยุทธชัย อนุรักษติพันธุ์,
ปวีณา พาณิชยพิเชฐ และณัฏฐา หังสพฤกษ์


AS3.pdf
16.8 MB

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการเพาะปลูกข้าวที่มีการจัดการการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน
Estimation of Carbon Footprint of Rice Cultivation with Different Field Management
กัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ และสิรินทรเทพ เต้าประยูร


AS4.pdf
3.19 MB

อิทธิพลของการจัดการฟางในการปลูกข้าวต่อการหมุนเวียนคาร์บอนในดิน:
กรณีศึกษาดินชุดกำแพงแสน
Impact of Rice Straw Management on Carbon Sequestration in Rice Soil:
The Case Study of Kampheang Sean Soil Series
ปวีณ์สุดา รามนัฏ, วิไล เสาธงน้อย, ศุภชัย อำคา และเครือมาศ สมัครการ


AS5.pdf
3.58 MB

อิทธิพลของฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว: กรณีศึกษาข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
Influence of Rice Straw Incorporation on Rice Yield:
The Case Study of Pathumthani 1 Rice Variety
วิไล เสาธงน้อย, ปวีณ์สุดา รามนัฏ, ศุภชัย อำคา และเครือมาศ สมัครการ


AS6.pdf
2.84 MB

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษวัสดุจากการปลูกข้าวในที่โล่ง
Greenhouse Gases Emission from Rice Field Residues Open Burning
เพ็ญวดี ชีวพงศ์พันธุ์ และสาวิตรี การีเวทย์


AS7.pdf
11.6 MB

การปลดปล่อยฝุ่นละอองจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่งในพื้นที่นาข้าวของประเทศไทย
Emission Factors of Particulate Matter Emission
from Rice Field Residues Open Burning in Thailand
ขนิษฐา กนกกาญจนา และสาวิตรี การีเวทย์


AS8.pdf
4.83 MB

20 Aug 2010 Jupiter 11 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation IV)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 11 สังคมคาร์บอนต่ำ และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Low Carbon Society & Clean Development Mechanism)
นโยบายการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่สะอาดในการผลิตไฟฟ้า
และลดการปล่อย CO2 ในประเทศไทย
Policy on Promotion of Alternative Energy Technologies for
Clean Power Generation and CO2 Mitigation in Thailand
บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย และ อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย


LC4.pdf
1.19 MB

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
Risk Assessment in the Clean Development Mechanism
บุญรอด เยาวพฤกษ์


LC7.pdf
1.45 MB

An Analysis of Financial Feasibility and Carbon Market Potential
in Sugarcane Industry Under CDM in Thailand
Bundit Limmeechokchai and Prachuab Peerapong


LC8.pdf
2.92 MB

20 Aug 2010 Jupiter 14 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation III)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 14 ภาคของเสีย และอุตสาหกรรม (Waste and Industrials sector)
การศึกษาศักยภาพการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบแบบกึ่งใช้ออกซิเจน
Study of Greenhouse Gas Reduction Potential from Semi-aerobic Landfill
Komsilp Wangyao, Masato Yamada, Kazuto Endo, Tomonori Ishigaki,
Chart Chiemchaisri, Noppharit Sutthasil and Sirintornthep Towprayoon


WI1.pdf
2.70 MB

การฝังกลบมูลฝอยแบบกึ่งใช้ออกซิเจน เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมูลฝอย
Semi-Aerobic Landfill for Reducing Greenhouse Gas Emission from Solid Wastes
นพฤทธิ์ สุทธศิลป์, ชาติ เจียมไชยศรี, วิไล เจียมไชยศรี,
คมศิลป์ วังยาว, คาซุโตะ เอนโด และมาซาโตะ ยามาดะ


WI2.pdf
5.65 MB

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์น้ำตาลและผลของการใช้พลังงาน
จากวัสดุชีวมวลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานน้ำตาล
Greenhouse Gas Emission Intensity of Sugar and
the Contribution of Bioenergy from Sugarcane Residues
มณฑิรา ยุติธรรม และอำนาจ ชิดไธสง


WI3.pdf
2.02 MB

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมยางขั้นต้นในประเทศไทย
Quantification of Greenhouse Gas Emissions from Primary Rubber Industries in Thailand
Warit Jawjit, Carolien Kroeze and Suwat Rattanapan


WI6.pdf
2.65 MB

ผลกระทบของสิ่งปนเปื้อนที่มีต่อการสังเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิง
โดยกระบวนการไพโรไลซิสของขยะพลาสติก
The Effect of Contaminats to the Pyrolysis of Plastic Waste
เกื้อกูล การเจน, ทิพบุษฎ์ เอกแสงศรี และวรรัตน์ ปัตรประกร


WI7.pdf
5.48 MB

20 Aug 2010 Jupiter 12 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation II)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 12 ภาคป่าไม้ (Forestry Sector)
ผู้บรรยาย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม


FS0.pdf
5.22 MB

การเก็บกักคาร์บอนของแปลงปลูกไม้โตเร็ว
Carbon Sequestration of Fast Growing Tree
ภูกิจ พันธ์เกษม, ธำรง เปรมปรีดิ์, สงวน ปัทมธรรมกุล, ณัฐวุฒิ ธานี และธิติ วิสารัตน์


FS1.pdf
12.0 MB

การกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังและสวนป่ายูคาลิปตัสบริเวณสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
Carbon Sequestration in Dry Dipterocarp Forest and
Eucalypt Plantation at Mancha Khiri Plantation, Khon Kaen Province
วสันต์ จันทร์แดง, ลดาวัลย์ พวงจิตร และสาพิศ ดิลกสัมพันธ์


FS2.pdf
12.8 MB

การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าชายเลนที่มีองค์ประกอบของสังคมพืชต่างๆ
Carbon Storage in Biomass of a Mangrove Forest of Different Stand Compositions
สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ดำรงค์ ศรีพระราม, ลดาวัลย์ พวงจิตร, จงรัก วัชรินทร์รัตน์,
สคาร ทีจันทึก, ออ พรานไชย, ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี และนิคม แหลมสัก


FS3.pdf
5.38 MB

การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการตอบสนองทางสรีรวิทยาของไม้ยืนต้นในเมือง
Carbon Dioxide Absorption and Physiological Responses of Urban Trees
ระวี เจียรวิภา, มนตรี แก้วดวง และวิทย์ธวัช กิ้มทอง


FS4.pdf
5.09 MB

การย่อยสลายเศษซากใบพืชและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากดินป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรี
Leaf Litter Decomposition and CO2 Emission from Dry Dipterocarp Forest Soil, Ratchaburi Province
พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ, อำนาจ ชิดไธสง และมนตรี แสนวังสี


FS5.pdf
3.69 MB

ลักษณะการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในป่าเต็งรังภายใต้สภาพอากาศเย็น-แล้ง และร้อน-ชื้น
Characteristics of CO2 Exchange During Cool-Dry and Hot-Wet Periods in a Dry Dipterocarp Forest
มนตรี แสนวังสี, พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ และอำนาจ ชิดไธสง


FS6.pdf
4.37 MB

The Effect of Fire on Dry Dipterocarp Forest Soil Spiration
at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima
Karma Dorji
School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology


FS7.pdf
1.22 MB

20 Aug 2010 Jupiter 11 การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases mitigation I)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 11 ภาคพลังงาน (Energy Sector)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนผลิตผลิตภัณฑ์พอลิโอเลฟินส์
Greenhouse Gas Emission from Production of Polyolefins Products
Natural Gas in Transport Sector
นพวรรณ สุนทรโชติ และสิริลักษณ์ เจียรากร


ES1.pdf
2.33 MB

นวัตกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในเชื้อเพลิงธรรมชาติ
Fossil Fuels CO2 Gas Elimination Bio-Nano (GEB-N) Technological Innovation
กำธร แสงฤทธิ์ และชัยทัศน์ ไพรินทร์


ES4.pdf
1.22 MB

20 Aug 2010 Jupiter 14 ภูมิอากาศวิทยา (Climate Science II)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 14 คุณภาพอากาศ (Air Quality)
ผู้บรรยาย ดร.สราวุธ เทพานนท์


AQ0.pdf
7.64 MB

การปลดปล่อยสารมลพิษและผลต่อคุณภาพอากาศ จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในภาคขนส่งของกรุงเทพมหานคร
Air Pollutant Emission and Air Quality due to Implementation of Compressed
Natural Gas in Transport Sector
รัฐพล อ้นแฉ่ง, ธรรมรัตน์ ธรรมเดชศักดิ์ และ ประเดิม สุดสงวน


AQ1.pdf
3.20 MB

Influential factors and ozone formation potential of
volatile organic compounds in suburban Bangkok, Thailand
J. Suthawaree, Y. Tajima, S. Kato, A. Khunchornyakong, A. Sharp and Y. Kajii


AQ2.pdf
2.47 MB

อิทธิพลของความเร็วลมในแนวดิ่งต่อค่าฟลักซ์ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในพื้นที่ป่าเขตร้อน
Effect of Vertical Wind to Change Flux of Sulfur Dioxide Over Tropical Forest
ประดิพัทธ์ ตั้งนรกุล และพจนีย์ ขุมมงคล


AQ3.pdf
3.64 MB

การปลดปล่อย Carbonaceous Aerosols จากไฟป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในประเทศไทย
Estimation of Carbonaceous Aerosols Emitted from Dry Dipterocarp Forest
and Mixed Deciduous Forest Fire in Thailand
อุบลวรรณ ไชโย และ สาวิตรี การีเวทย์


AQ4.pdf
4.84 MB

20 Aug 2010 Jupiter 13 ภูมิอากาศวิทยา (Climate Science I)

20 สิงหาคม 2553 ห้อง Jupiter 13 ภูมิอากาศวิทยาทั่วไป (Basic Climatology)
ผู้บรรยาย รศ.ดร. กัณทรีย์ บุญประกอบ


BC0.pdf
3.10 MB

การคำนวณการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์โดยปริมาณไอน้ำกลั่นตัวได้ในบรรยากาศของประเทศไทย
Determination of Absorption Solar Radiation by Precipitable Water Vapor in the Atmosphere
สายันต์ โพธิ์เกตุ


BC1.pdf
3.72 MB

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของฝนช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
Trends in Thailand Rainfall During Northeast Monsoon
อัศมน ลิ่มสกุล, แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล, ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล,
นิตยา นักระนาด มิลน์ และ บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์


BC2.pdf
2.56 MB

กาลานุกรมต้นไม้และวัฏจักรของจุดดำบนดวงอาทิตย์: ปัจจัยชี้วัดภาวะโลกร้อน
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพลมฟ้าอากาศจังหวัดอุดรธานีในรอบ 30 ปี (พ.ศ.2522-2551)
Dendrochronology and Sunspot: Cycle: Determining Effects of Global Warming
on Climate Change in Udon Thani Province in Period of 30 Surrounding Years (A.D.1979-2008)
ต้นสกุล ศานติบูรณ์


BC4.pdf
7.75 MB

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับลักษณะเชิงพื้นที่ต่อปรากฎการณ์
เกาะความร้อนเมืองในเขตเมืองเชียงใหม่
Effects of Climate Change and Spatial Characteristics on Urban Heat Island
in Chiang Mai Metropolitan Area, Thailand
มานัส ศรีวณิช


BC5.pdf
23.6 MB

การตรวจวัดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากก๊าซมีเธนในการเลี้ยงโคด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์
Methane Emission Measurement in Cow Husbandry by Using E-Nose
วรรัตน์ ปัตรประกร รักพงศ์ สายแก้ว นิติการ นิ่มสุข และ พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร


BC6.pdf
2.20 MB