การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก CTC 2011

 

 เรื่อง การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

Climate Change and Green Economy: Pathway to Response

The 2nd National Carbon Neutral Conference

18-19 สิงหาคม 2554

ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อระดมความรู้พัฒนากลไกตลาดรูปแบบใหม่ในการลดคาร์บอน

2. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของอาเซียนด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีการวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

4. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Update: 240811

Comments are closed.